top of page

 wystawy/ exhibitions 

DIALOG Z AWANGARDĄ
DIALOGUE WITH VANGUARD
02.12.2017 - 21.01.2018 GALERIA WŁADYSŁAWA HASIORA - MUZEUM TATRZAŃSKIE
WERNISAŻ 02.12.2017 GODZ.18:02 UL.JAGIELLOŃSKA 10B, ZAKOPANE

 

Awangarda​ czyli zespół tendencji i trendów w sztuce XX wieku odrzucający dotychczasowe style, kreujący własny świat, nienaśladujący rzeczywistości, szukający odrębnego języka wyrazu. Po I wojnie światowej rozwijała się ona bujnie w krajach europejskich. Twórcy awangardy odrzucali dorobek kulturowy i poszukiwali nowych, oryginalnych rozwiązań ideowo-artystycznych. Zjawisko pojawiło się ok. 1910 roku i wiązało się z powstaniem nowych kierunków w sztuce takich jak: Futuryzm, Ekspresjonizm, Kubizm, Dadaizm, Surrealizm, Fowizm, Konstruktywizm, Sztuka konceptualna, Sztuka Naturalna, Sytuacjonizm (ruch społeczno-artystyczny), Sztuka ziemi, Minimalizm.

Podejmowany temat DIALOG Z AWANGARDĄ ma być próbą nawiązania „rozmowy” międzypokoleniowej, której środkiem wypowiedzi ma być język twórczości. Założona komunikacja zakłada wypracowanie przez twórców kodu za pomocą, którego nawiążą dialog z twórcami okresu awangardy w Polsce. Jednocześnie zachowana zostanie możliwość odczytania i zrozumieniu tego kodu przez widzów/ odbiorców.

Twórcy biorący udział w DIALOGU Z AWANGARDĄ zbudują poprzez swoje prace przestrzeń wzajemnych oddziaływań. Z jednej strony w relacji do twórczości artystów polskiej awangardy, z drugiej zaś strony we wzajemnej relacji ze swoimi dziełami. Możemy, więc mieć do czynienia z działaniem o charakterze wielowymiarowym, pod względem czasu i przestrzeni, gdzie oprócz prezentowanych prac uczestników DIALOGU, w szczególny sposób będą obecni artyści awangardy.

FULL KOLOR
FULL COLOUR
22.10 - 10.11.2017 GALERIA FORT SWOSZOWICE
WERNISAŻ 22.10.2017 GODZ.16:22 FORT 51 1/2 SWOSZOWICE - KRAKÓW

 

Temat wystawy może być rozumiany w różny sposób, choć kluczowym będzie pokazanie swego rodzaju „pełni”, czy „maksimum” ekspresji koloru, jako istotnego elementu składowego otaczającej nas rzeczywistości. Jest czymś, na co dzień niedostrzegalnym, choć potrafi stać się przedmiotem zachwytu. Od początku istnienia osad ludzkich, kolor stanowił jeden z elementów identyfikacji, przynależności do określonej grupy społecznej. Kolory posiadały określoną symbolikę i magiczną moc, indywidualną dla poszczególnych kręgów kulturowych.

widzenie kolorów to wyłącznie subiektywne wrażenie psychiczne powstające w mózgu człowieka (a także części zwierząt). W fizyce mamy jedynie do czynienia z pewnym zakresem promieniowania elektromagnetycznego, które do odbiorcy dociera najczęściej w postaci mieszaniny fal o różnych częstotliwościach.

w podejmowanym temacie wystawy nie chodzi bynajmniej o używanie wielu kolorów w pracach, raczej skupienie się na jakiejś wybranej intensyfikacji w oddziaływaniu barwnym, przekazie emocjonalnym. Głównym celem podejmowanego tematu jest eksploracja granic i styków zagadnienia barwy w odniesieniu do estetyki oraz psychiki człowieka.

PRZESTRZEŃ ULICY - MAZOWIECKA KRK
SPACE OF STREET - MAZOWIECKA KRK
23-26.07.2017 PLENER ARTYSTYCZNY
WERNISAŻ 01.07.2017 GODZ.17:17 ULICA MAZOWIECKA W KRAKOWIE

 

Tematem pleneru PRZESTRZEŃ ULICY – MAZOWIECKA KRK jest przestrzeń tytułowej ulicy Mazowieckiej w Krakowie, zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie pracowni grupy M37A przy ulicy Wrocławskiej 66/37a.

Wydarzenie jest nawiązaniem do zorganizowanego w roku 2016 pleneru poświęconego przestrzeni osiedla (PRZESTRZEŃ OSIEDLA – WROCŁAWSKA 66) oraz kontynuacją rozważań grupy na temat przestrzeni miejskiej.

Zadaniem pleneru oraz wernisażu poplenerowego jest dyskusja szerokiego grona twórców z różnych dziedzin w zakresie przestrzeni oraz możliwością wypowiedzi artystycznej inspirowanej tą konkretną przestrzenią.

Celem pleneru jest zbadanie zagadnień związanych z przestrzenią, sposobami jej percepcji, polisensorycznym odbiorem oraz wywołaniem dyskursu oraz interakcji różnych środowisk twórców oraz odbiorców.

Forma i sposób wypowiedzi uzależniony jest od indywidualnej odpowiedzi twórców na temat plenerowy ma jednak uwzględniać sposób prezentacji podczas wernisażu, który ma się odbyć w przestrzeni ulicy.

M37A, przestrzeń endokarpu, fort Swoszowice, Romaniak, Kargula, Turek, Biedroń, Bukowska, Sołtysik
STRUKTURY RELACJI
STRUKTURE OF RELATIONSHIP
25.03 - 11.04.2017
WERNISAŻ 25.03.2017 GODZ.17:17  PODZIEMIA PRACOWNI - Wrocławska 66 KRK

Wystawa prezentuje twórczą odpowiedź na temat Struktur Relacji.

Temat ten to próba analizy oraz przedstawienia układu wzajemnie powiązanych elementów składowych, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy.

Odzwierciedlenie oddziaływania między dwoma bądź większą liczbą podmiotów, przedmiotów, cech, obiektów, elementów. Rozpatrywane zjawiska obejmują:

- stosunek lub zależność pomiędzy elementami, pojęciami i skalami;

- związki, jakie występują pomiędzy elementem lub grupą elementów;

- połączenia elementów pewnymi zależnościami lub własnościami.

 

Swoje prace prezentują: Paulina Kargula, Anna Sołtysik, Mateusz Turek, Beata Weber i Ewa Maria Romaniak.

Prace będzie można obejrzeć

od 25.03.2017 do 11.04.2017 po wcześniejszym umówieniu.

M37A, przestrzeń endokarpu, fort Swoszowice, Romaniak, Kargula, Turek, Biedroń, Bukowska, Sołtysik
PRZESTRZEŃ ENDOKARPU
SPACE OF ENDOKARP
11.02 - 12.03.2017 GALERIA FORT SWOSZOWICE
WERNISAŻ 11.02.2017 GODZ.16:16  FORT 51 1/2 SWOSZOWICE - KRAKÓW

Wystawa prezentuje twórczą odpowiedz na temat Przestrzeni Endokarpu. Temat ten to próba uchwycenia zbioru elementów, punktów w przestrzeni z pewną dodatkową strukturą, której zdrewniała powłoka chroni i ukrywa delikatne wnętrze rozumiane, jako osobowość.

Zakres oraz ramy rozpatrywanych w niej zjawisk to:

- nieograniczony obszar trójwymiarowy, w którym zachodzą wszystkie zjawiska fizyczne oraz psychiczne objęte jakimiś granicami zewnętrznej powłoki;

- miejsce zajmowane przez świadomość;

- rozległa, pusta powierzchnia wewnętrzna bez wyraźnie oznaczonych

i widocznych granic;

- odległość między czymś a czymś.

Swoje prace prezentuję piątka twórców: Paulina Kargula, Anna Sołtysik, Olga Bukowska, Mateusz Turek, Michał Biedroń i Ewa Maria Romaniak.

Prace będzie można obejrzeć w FORCIE 51 1/2 SWOSZOWICE

od 11.02.2017 do 12.03.2017 w godzinach otwarcia Muzeum Spraw Woskowych (niedziele, godz. 11.00-17.00)

PRZESTRZEŃ OSIEDLA - WROCŁAWSKA 66
RESIDENTIAL SPACE
14-16.07.2016 PLENER ARTYSTYCZNY
WERNISAŻ 16.07.2016 GODZ.16:30 OSIEDLE PRZY WROCŁAWSKIEJ 66

 

Plener artystyczny jest próbą wywołania dyskusji szerokiego grona twórców z różnych dziedzin w zakresie przestrzeni oraz możliwością wypowiedzi artystycznej inspirowanej tą konkretną lokalizacją.

Celem jest zbadanie przestrzeni tego konkretnego osiedla pod kątem:

- zakresu percepcji przez różne osoby;

- rodzajów zachodzących interakcji ludzi z otoczeniem;

- wpływu tymczasowych działań artystycznych na odbiór otoczenia.

Powstałe prace z uwagi na charakter wystawy będą prezentowane na terenie osiedla 16 lipca przez zaledwie kilka godzin.

PRZESTRZEŃ SZKICÓW
SPACE OF SKETCHES

23.10.2015 - 06.11.2015

Grupa mieszkanie37a zaprasza na wernisaż wystawy

Przestrzeń szkiców, która odbędzie się w pracowni ulicy Wrocławskiej 66/37a w Krakowie, o godzinie 19:00.

 

Wystawa otwiera działalność grupy artystycznej „mieszkanie37a”, której głównym założeniem jest stworzenie przestrzeni twórczej zarówno tej fizycznej jak również mentalnej.

Ideą przewodnią wystawy jest nietypowa prezentacja szkiców w przestrzeni pracowni. Szkice budują przestrzeń, wyłaniają się z mroku i pozwalają odkryć się przez widzów podobnie jak wyłaniały się z mroku myśli twórczej dwóch artystek: E.M.Romaniak oraz P.Karguli.
Same w sobie są zapisem oraz początkiem procesu realizacji
przyszłych projektów.

Dodatkowo prezentacja prac podczas wernisaż będzie mieć charakter performansu w przestrzeni pracownii.

Prace będzie można obejrzeć w pracowni "mieszkanie37a"

od 23.10. do 06.11. po wcześniejszym kontakcie

z artystkami.
 

bottom of page